Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AirTrick en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen AirTrick en Opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AirTrick  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij AirTrick zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als AirTrick gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AirTrick niet.
 3. Alle producten getoond op de website zijn niet voorradig, producten worden gemaakt zodra Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst. 

Artikel 3 - De overeenkomst en annulering
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van het ondertekenen en retour sturen van de orderbevestiging of het betalen van de bestelling in de webshop van AirTrick.
 2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AirTrick onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AirTrick is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AirTrick passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal AirTrick daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. AirTrick kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AirTrick op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Opdrachtgever kan de opdracht kosteloos annuleren zolang de orderbevestiging niet ondertekend retour is gestuurd.
 6. Na het ondertekenen van de orderbevestiging of het betalen van een bestelling in de webshop, kan Opdrachtgever de opdracht slechts annuleren indien AirTrick daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die AirTrick lijdt tengevolge van de annulering. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 35% van het orderbedrag, onverminderd het recht dat AirTrick op vergoeding van de daadwerkelijke door haar geleden schade als gevolg van annulering van de opdracht door opdrachtgever.
 7. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de overeengekomen goederen en/of diensten door AirTrick aan opdrachtgever zijn geleverd c.q. verleend.
 8. Opdrachtgever vrijwaart AirTrick voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mocht maken ter zake van eventueel te lijden of gelden schade als gevolg van de annulering van de opdracht door opdrachtgever.
 9. Met het aangaan van de overeenkomst is het Opdrachtgever niet toegestaan zich te beroepen op het retourneeringsrecht. De tot stand gekomen overeenkomst conform artikel 3.1 is speciaal voor Opdrachtgever gemaakt.
Artikel 4 Garantie
 1. AirTrick staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Garantie wordt alleen gegeven op productiefouten, zodra is vastgesteld dat een product onder garantie gerepareerd wordt zal de Opdrachtgever alleen schadeloos gesteld worden voor de reparatiekosten. Eventuele transportkosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 3. Over het algemeen worden onderstaande garantietermijnen gehandhaafd:
      Op de PRO-lijn producten 5 jaar garantie
      Op de BASIC-lijn producten 4 jaar garantie
      Op accessoires en overige producten 2 jaar garantie
 1. AirTrick heeft het recht de garantietermijnen uit lid 3 op ieder moment te kunnen wijzigen.

Artikel 5 - Levering en uitvoering
 1. AirTrick is de vertegenwoordiger van AirGym Airtracks in Nederland en verstuurd de prijsopgave alsmede de offerten.
 2. Eurogym BVBA is de dealer van AirGym Airtracks in de Benelux.
 3. De communicatie met de Opdrachtgever verloopt via AirTrick en AirTrick zorgt dat alleen de noodzakelijke informatie doorgezet wordt naar Eurogym BVBA.
 4. De productieperiode nadat Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst is ongeveer 4 – 6 weken.
 5. De bestelling zal na ontvangst zo spoedig mogelijk geleverd worden aan de Opdrachtgever. De plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan AirTrick kenbaar heeft gemaakt.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Eurogym BVBA tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan AirTrick bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen direct bij bestellen te worden voldaan of per factuur binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur.
 2. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AirTrick te melden.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door AirTrick is gewezen op de te late betaling en AirTrick de Opdrachtgever een termijn van 8 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 8-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is AirTrick gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. AirTrick kan ten voordele van de Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. Producten blijven eigendom van Eurogym BVBA tot dat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
 1. De klant is bekend met en accepteert het risico dat inherent is aan het gebruik van de materialen en is op de hoogte dat tijdens het gebruik van de materialen mogelijkheden zijn op ernstige blessures, inclusief verlamd kunnen raken of dood kunnen gaan door op het hoofd of nek te landen. Controleer daarom altijd uw materialen van te voren en ga tijdens het gebruik niet verder dan uw eigen grenzen.
 2. AirTrick alsmede de dealer Eurogym BVBA en producent Airgym Airtrack zijn niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van gebruik van de producten.
 3. Wanneer AirTrick aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van AirTrick wordt uitgekeerd.
 4. AirTrick is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. De klant vrijwaart AirTrick voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding.

Artikel 8 Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen AirTrick en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

AirTrick staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68249705 en bij de Belastingdienst onder nummer NL205181272B01